FDU-INKINGI IRIFURIZA ABANYARWANDA N’INSHUTI Z’U RWANDA NOHELI NZIZA N’UMWAKA MUSHYA MUHIRE W’i 2012

Banyarwanda, Banyarwandakazi, Nshuti z’u Rwanda,
Muri ibi bihe twitegura kurangiza umwaka no gutangira undi, ubuyobozi bwa FDU-INKINGI bushimishijwe no kwifuriza Abanyarwanda bose, abarwanashyaka ba FDU-INKINGI, ndetse n’inshuti z’u Rwanda zose, Umunsi Mukuru Mwiza wa Noheli n’Umwaka Mushya Muhire w’i 2012.
 
Nk’uko bimenyerewe mu mvugo nziza ya kinyarwanda, ubuyobozi bwa FDU-INKINGI buragira buti : « uyu mwaka mushya muzawurye ntuzabarye ».
 
Impera y’umwaka n’intangiriro y’undi ariko ntibigomba kugarukira gusa k’umuhango wo kwifurizanya iminsi mikuru myiza ; bigomba no kutubera twese umwanya wo gusubiza amaso inyuma tukareba ibyo twebwe ubwacu twagezeho, intambwe igihugu cyacu n’Abanyarwanda muri rusange bateye, aho twasitaye, ibitaradushobokeye na byo tugasuzuma impamvu zabiteye n’uruhare twabigizemo, bityo bikadufasha kugorora, gushimangira cyangwa se gufata izindi ngamba.
 
Koko rero umwaka turangije, si ko twese twawugizemo amahirwe : bamwe ubasigiye intimba, agahinda, amaganya, urusobe rw’ibibazo n’ingorane zitabarika, haba kuri bo ubwabo cyangwa se ku miryango yabo. Inzara igeze benshi ku buce mu gihe bamwe basesagura, mu cyaro ubukene buranuma, abakozi bararira ayo kwarika, akarengane karakomeje, ihezwa, ihohoterwa n’ihonyorwa rya bamwe bikomeje kuba nk’umuco…
Kuva FPR Inkotanyi n’agaco kayirongoye batera igihugu, bakaza no gufata ubutegetsi hejuru y’imirambo itagira ingano n’imivu y’amaraso, Abanyarwanda babujijwe amahwemo, ntibigeze bagira amahoro n’umutekano mu mitima yabo. Ibyishimo n’umunezero byabaye nk’ibyatorotse ingo z’Abanyarwanda, bisimburwa n’ubwoba, urwikekwe, impagarara, inkeke, gukangarana… Muri make, Abanyarwanda  bataye amizero ayo ariyo yose n’ibyiringiro mu bihe bizaza.
 
Mu nzego zose z’ubuzima bw’Abanyarwanda – haba muri politiki, mu bukungu, ubutabera, uburenganzira, kwishyira no kwizana, uburezi, ubuzima, umutekano, imisoro, imirimo, amasambu, inyubako, gutwara abantu n’ibintu, amasoko,… – mu nzego zose zose, Pahulo Kagame na FPR Inkotanyi bihatiye guheza Umunyarwanda wese utari mu gaco kabo cyangwa utemera kuba inkomamashyi. Uretse we wenyine n’agaco ke bigwijeho byose, nta wundi Munyarwanda wahamya ko u Rwanda rwateye imbere !
 
Igishishikaje ingoma ya FPR Inkotanyi na Pahulo Kagame uyimirije imbere ni ugukora ibishoboka byose ngo bateshe umutwe Abanyarwanda : muri iyi myaka 17 ishize Abanyarwanda babujijwe epfo na ruguru, biciwe abavandimwe batagira ingano, bambuwe uburenganzira ubwo ari bwo bwose, bambuwe utwabo ndetse bakeneshwa nkana. Perezida Pahulo Kagame na FPR ye biyemeje guhana Abanyarwanda nk’aho hari icyaha babakoreye. Ubundi nitwe twakagombye kumuhana kuko ariwe waduteye akaga.
 
Uyu mwaka urangiye nawo rero, nk’indi yawubanjirije, wabaye uwo guhamya, no gushimangira kamere n’isura nyakuri by’ingoma n’abayiriraho : gahunda yo gutoteza no gukandamiza abayibangamiye yarakomeje ; Abanyarwanda bakomeje kuba ingaruzwamuheto n’abacakara b’ingoma. Kwikiza no kumarira ku icumu abanze kuba inkomamashyi yafashe indi ntera. Abanyapolitiki n’Abanyamakuru barahohotewe, abagize amahirwe bararusimbuka. Ni muri urwo rwego Umuyobozi Mukuru wa FDU-INKINGI, Madamu Victoire Ingabire Umuhoza, amaze umwaka urenga mu gihome cya 1930 kubera ko gusa yashatse gupiganwa na Pahulo Kagame mu matora ya Perezida wa Repubulika yo  muri 2010. Abandi banyapolitiki nka Dewogarasiyasi Mushayidi, Berenarudo Ntaganda, na bo bakomeje kuborera muri ubwo buvumo basanzemo Karoli Ntakirutinka na Tewoneste Niyitegeka. Kagwa Rwisereka we yavanywe kuri iyi si aciwe umutwe muri Nyakanga 2010 ; kuva muri Kanama 2010 abanyamakuru Uwimana Nkusi Anyensi na Mukakibibi Sayidati bari ku ngoyi mu gihome bazira umwuga wabo ; Karoli Ingabire we bamutsinze i Kampala aho yari yarabahungiye ku ya 30 Ugushyingo kw’uyu mwaka ; Yohani-Lehunalidi Rugambage bamwirengeje muri Kamena 2010.
 
FPR yasinze intsinzi ; Perezida Kagame nta kintu na kimwe yikopa, yigize ikigenge n’indakoreka nk’uko adahwema kubyumvikanisha mu mvugo ze ; n’ibyo atarakora ashobora kubikora aho ashakiye. Abanyarwanda benshi bakaba bibaza bati : « ese mama, ejo noneho buzacya ? Ese hari igisigaye uretse kuduhuhura» ?
 
Ni ngombwa ko Abanyarwanda twese -yemwe n’abibwira ko ari abatoni- twiyumvisha  ko ingoma iriho yaje ari nk’ akamasa kazivukiramo kuzikenya. Ingiro n’imyitwarire y’ingoma ya Kagame n’agaco ke byerekanye bihagije ko bafite gahunda yo gukenya Abanyarwanda bakarwidagaduramo bonyine n’abanyamahanga bafatanyije gusahura umutungo w’akarere k’ibiyaga bigari.
  
Igiteye impungenge muri ibi byose, ni uko abenshi mu bavuga ko barebera Rubanda barangwa n’ubushishozi buke, kwireba umukondo no kurwanira inyugu zabo mbere y’inyungu z’Abanyarwanda, ku buryo bigaragara ko nta cyerekezo gihwanye n’uburemere rw’ibibazo berekana, nta gahunda ihamye yo kwibohoza, nta n’ingamba zifatika bafite usibye amaganya na poropagande z’ibinyoma nk’iby’ingoma barwanya, ku buryo nta kizere gihagije baha Abanyarwanda ko ejo ibintu bishobora guhinduka maze Abanyarwanda tukongera kwinyagambura.
 
None se, wowe Munyarwanda ukunda igihugu cyawe, ugakunda Abanyarwanda, inshutsi zawe n’umuryango wawe, ubona amaherezo azaba ayahe ?
 
FDU-INKINGI isanga ari twe Abanyarwanda ubwacu dufite igisubizo cy’ibibazo byacu. Uyu mwaka utangiye, dufite guhitamo : kwemera tugashinyiriza tugakomeza kuyoborwa n’ingoma-cyorezo, cyangwa se guhagurukira hamwe twese nk’abitsamuye tukayisezerera.
 
Muri FDU-INKINGI dusanga amaherezo y’ingoma iheregeta rubanda, ingoma ibuza Abanyarwanda ubwinyagamburiro, ikigwizaho byose ari nako iheza imbaga itagira ingano, igatoteza kandi ikarenganya abatuvuga rumwe nayo, igakora amarorerwa nk’ayo FPR-Inktanyi na Perezida Pahulo Kagame badahwema gukorera Abanyarwanda, ari uguhirima byanze bikunze.
 
Ibi, buri Munyarwanda uwo ariwe wese, aho ari hose, nka FDU-INKINGI, agomba kubigira gahunda ye y’uyu mwaka mushya utashye I Rwanda.
 
Imana y’I Rwanda ibeze
Harakabaho u Rwanda
Harakabaho Abanyarwanda
 
Lyon, ku wa 23/12/2011
 
Eugène NDAHAYO
Umuyobozi Mukuri Wungirije wa FDU-INKINGI
Save on DeliciousShare via email
  • Date de parution :